Re-integratie instrumenten Participatiewet

De Participatiewet is in 2015 ingevoerd met als doel om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Om dit te realiseren zijn er verschillende re-integratie instrumenten beschikbaar gesteld. In dit artikel zullen we dieper ingaan op deze instrumenten en hoe ze kunnen bijdragen aan het succesvol re-integreren van mensen in het arbeidsproces.

1. Werkfit maken

Een van de eerste stappen in het re-integratieproces is het werkfit maken van de persoon. Dit houdt in dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden en belemmeringen van de persoon om aan het werk te gaan. Er wordt gekeken naar de fysieke en mentale gesteldheid, maar ook naar de vaardigheden en interesses van de persoon. Op basis hiervan kan er een plan van aanpak worden opgesteld om de persoon klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

2. Naar werk

Als iemand werkfit is gemaakt, kan er worden gestart met het zoeken naar passend werk. Dit kan zowel binnen als buiten de reguliere arbeidsmarkt zijn. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om dit proces te ondersteunen, zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en proefplaatsing. Jobcoaching biedt begeleiding op de werkvloer, loonkostensubsidie compenseert werkgevers voor het verminderde arbeidsvermogen van de werknemer en proefplaatsing biedt de mogelijkheid om te kijken of de persoon en het werk goed bij elkaar passen.

3. No-riskpolis

Een belangrijk instrument dat werkgevers kan stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, is de no-riskpolis. Deze polis houdt in dat de werkgever geen financieel risico loopt bij ziekte van de werknemer. De kosten voor loondoorbetaling bij ziekte worden namelijk vergoed door het UWV. Dit kan werkgevers over de streep trekken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.

4. Loonkostensubsidie

Loonkostensubsidie is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Het compenseert het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de productiviteit van de werknemer. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, omdat ze niet het volledige loon hoeven te betalen.

5. Proefplaatsing

Een proefplaatsing biedt zowel de werkgever als de werknemer de mogelijkheid om te kijken of het werk en de werknemer goed bij elkaar passen. Tijdens de proefplaatsing kan de werknemer wennen aan het werk en kan de werkgever beoordelen of de werknemer geschikt is voor de functie. De werknemer behoudt tijdens de proefplaatsing zijn uitkering en de werkgever hoeft geen loon te betalen. Na afloop van de proefplaatsing kan er worden besloten om een dienstverband aan te gaan.

Conclusie

De re-integratie instrumenten die beschikbaar zijn binnen de Participatiewet spelen een belangrijke rol bij het succesvol re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van het werkfit maken van de persoon, het zoeken naar passend werk, het bieden van ondersteuning op de werkvloer en het stimuleren van werkgevers met instrumenten zoals de no-riskpolis en loonkostensubsidie, wordt de kans op duurzame arbeidsparticipatie vergroot. Het is dan ook van groot belang dat deze instrumenten op een effectieve en efficiënte manier worden ingezet, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt.

Plaats een reactie